อาจารย์แพทย์

            Staff

นพ.ประสิทธิ์ หาญพินิจศักดิ์
Prasit Hanpinitsak, M.D.
นพ.เกรียงศักดิ์  ปิยกุลมาลา
Kriangsak Piyakunmala, M.D.
นพ.ธนิต  ฟูเจริญ
Thanit Foocharoen, M.D.
นพ.อุดมศิลป์  สิงห์แจ่ม
Udomsin Singjam, M.D.
นพ.เสริมศักดิ์ สุขพาณิชยิ่งยง
Sermsak Sukpanichyingyong, M.D.
นพ.ณัฐดนัย  จูสิงห์
Natdanai Chusing, M.D.
นพ.จิรศักดิ์  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
Jirasak Wongkaewpotong, M.D.
นพ.สมคิด เลิศสินอุดม
Somkid Lertsinudom, M.D.
ดร.นพ.ธนนิตย์  สังคมกำแหง
Thananit Sangkomkamhang, M.D.,Ph.D
นพ.พงศธร  เหล่าภักดี
Pongsathorn Laopakdee, M.D.
นพ.กฤษ  สาลัง
Krits Salang, M.D.
นพ.กิตติพงษ์  เศรษฐ์สัมพันธ์
Kittipong Sessumpun,M.D.
พญ.ดวงใจ  ลี้ประกอบบุญ
Duangjai Leeprakobboon, M.D.
S__6373519.jpg
นพ. ธเนศ ภู่ศิริภิญโญ
Thanate Poosiripinyo, M.D.
นพ.ธวัชชัย  เทียมกลาง
Thavatchai Tiamklang, M.D.
นพ.ปกรณ์  นาระคล
Prakorn Narakol, M.D.
นพ.อรุณ  วรนุช
Arun Woranuch, M.D.
ผศ.พิเศษ นพ.วันจักร พงษ์สมัครไทย
Wanjak Pongsamakthai, M.D. Adj.Assist.Prof.
นพ.ภาณุมาศ  หมื่นน้อย
Phanumus Muennoi, M.D.
นพ.สุธี  ทระกุลพันธ์
Suthee Tharakulphan, M.D.
PEET0787-2.jpg
นพ.รพีภัทร์  พิพัฒนานันท์
Rapeepat Pipatnanun, M.D.