นักวิชาการและธุรการ

            Administrative officers

นางสาวภัทราธิป  ปัญญาดี
Pattaratip Panyadee
นางพรรณรุณี  พุฒลา
Panrunee Putla
นางสาวเพลินจิตต์  หาญลา
Ploenchit Hanla