top of page

ยุคก่อตั้ง

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 โดยมี  นพ.มานิตย์  วัชร์ชัยนันท์ ซึ่งท่านจบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานคนแรก (พ.ศ. 2521-2544)

ยุคพัฒนา

การพัฒนาด้านวิชาการได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ฝึกทักษะ ตั้งแต่ปี 2519  และเป็นสถาบันสมทบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสอนและฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2526  จนถึงปัจจุบัน และฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552  จนถึงปัจจุบัน

Please reload

bottom of page